શ્રી સાર્વજનિક સાયન્સ કોલેજ માંથી શ્રી હડમત ગઢવી નું ઓરલ પ્રેઝન્ટેશન માં પ્રથમ મેળવ્યું

Total 5 Students (Khushbu Barad, Dhvani Patel, Hiral Prajapati, Amisha Desai, Vaishali Patel and Mansi Zala) and 1 Faculty member (Mr. Hadmat Gadhavi) attended and presented their Poster/Oral in National Level Conference on "Bioscience: Developing the Next Generation" at Sankalchand Patel University, Visnagar. The best oral presentation was awarded to our faculty Member Mr. Hadmat Gadhavi for hid presentation on "Role of Rumen Microbiome for Methan emmission".
Date of Event: 
January 11, 2018 to January 12, 2018
Level: 
National
Event Type: 
Seminar
Photo: 
Pressnote: